Now in its fourth year, the Cultural Ambition programme is funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government’s Museums, Archives and Libraries division. Since 2018, it has provided over 30 young people from Wales with skills and work experience across the Welsh cultural heritage sector through paid training.

This summer, four new trainees will join the Creative & Cultural Skills Cultural Ambition programme as they take up their work placements at cultural heritage sites across Wales: Glamorgan Archives, St Fagans National Museum of History, National Library Wales, Ceredigion Museum, Plas Mawr/Conwy Castle, Conway Culture Centre, Big Pit National Coal Museum and Tredegar House.

The trainees are Bilal Abdi, 23, from Cardiff who has previously volunteered at the Pavilion Youth Club and enjoys working with young people to support, inspire and mentor them; Dafydd Syfydrin, 23 from Ceredigion, a fluent Welsh speaker who has developed an appreciation of different cultures through his voluntary and paid work in Africa and Austria and his experience of visiting local heritage sites during school trips; Ottie Foster-Alexander, 18, from Conwy who is passionate about history and culture, which is evident through his involvement at a medieval re-enactment group of Knights; Daniel Davies, 18, from Torfaen who is really interested in learning about history and gaining new skills and has fond memories of a visit to Big Pit as a schoolchild, where he’ll be spending one of his training placements.

We’re absolutely thrilled that our Cultural Ambition programme can finally welcome a new cohort of trainees after what has been such a difficult time for both the cultural heritage sector and young people over the last 16 months. Vocational entry-routes into the creative and cultural industries are at the heart of our work at CCSkills and long-term, paid interventions such as this are crucial for young people who may never otherwise access the wonderful plethora of jobs in the thriving cultural heritage sector in Wales’ Creative & Cultural Skills Chief Executive, Jane Ide

During the ten-month programme, the trainees will have 2-3 placements at the host cultural heritage sites where they will be mentored by staff members and gain insight into what it takes to run these organisations across the various departments. They will also attend online masterclasses led by professionals from across the sites, giving them an understanding of the types of work and employers that exist beyond their local region.

Alongside their placements, the trainees will be working towards their NVQ Level 2 Cultural Heritage qualification via online sessions with Cardiff and Vale College. The programme also includes employability training which will provide the placements with support around writing CVs and job applications, as well as interview skills.

The Cultural Ambition programme continues to provide a vital link into Culture in Wales, providing vital skills to trainees and also revitalising venues by drawing in new skills and enthusiasm. Since the start of the programme, I have been impressed by reports of the impact it has had on individuals taking part – for the majority it has been life-changing. Going on to higher education, volunteering and finding jobs in culture is truly beneficial for all involved.’ Deputy Minister for Arts and Sport at Welsh Government, Dawn Bowden

‘We’re really proud to support the Creative & Cultural Skills Cultural Ambition programme and the vital role it plays in helping young people into work through training, work experience and the opportunity to gain qualifications. After such a challenging time which has impacted young people particularly hard we’d like to wish Bilal, Dafydd, Ottie and Daniel the very best as they take this opportunity to nurture and develop their skills, confidence and experience of being in the workplace.’ Andrew White, Director of the National Lottery Heritage Fund in Wales

Bydd carfan newydd o hyfforddeion yn dechrau eu gyrfaoedd ym maes treftadaeth ddiwylliannol ar draws Cymru fel rhan o’r rhaglen Uchelgais Diwylliannol

Mae’r rhaglen yn rhedeg ers pedair blynedd bellach, a chaiff ei hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Ers 2018, mae’r rhaglen wedi darparu sgiliau a phrofiad gwaith i 30 o bobl ifanc ledled Cymru ar draws y sector treftadaeth ddiwylliannol drwy hyfforddiant â thâl.

Yr haf hwn, bydd pedwar hyfforddai newydd yn ymuno â rhaglen Uchelgais Diwylliannol, Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, a byddant yn mynd i leoliadau gwaith mewn safleoedd treftadaeth ddiwylliannol ledled Cymru: Archifau Morgannwg, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Ceredigion, Plas Mawr/Castell Conwy, Canolfan Ddiwylliant Conwy, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru a Thŷ Tredegar.

Yr hyfforddai yw Bilal Abdi, 23, o Gaerdydd sydd wedi gwirfoddoli’n flaenorol yng Nghlwb Ieuenctid y Pafiliwn, ac sy’n mwynhau gweithio gyda phobl ifanc i gefnogi, ysbrydoli a’u mentora nhw; Dafydd Syfydrin, 23 o Geredigion, sy’n siaradwr Cymraeg rhugl ac sydd wedi datblygu gwerthfawrogiad am ddiwylliannau gwahanol drwy ei waith gwirfoddol a gwaith â thâl yn Affrica ac Awstria, a’i brofiad o ymweld â safleoedd treftadaeth ddiwylliannol yn ystod tripiau ysgol; Ottie Foster-Alexander, 18, o Gonwy, sy’n angerddol dros hanes a diwylliant, sy’n amlwg iawn drwy ei gyfranogiad mewn grŵp efelychol canoloesol o Farchogion; Daniel Davies, 18, o Dorfaen sydd â diddordeb go iawn mewn hanes a magu sgiliau newydd, ac sydd ag atgofion melys o ymweld â Big Pit yn blentyn ysgol, lle fydd yn treulio un o’i gyfnodau profiad gwaith.

Dywedodd Jane Ide, Prif Swyddog Gweithredol CCSkills: ‘Rydym yn falch iawn fod ein rhaglen Uchelgais Diwylliannol yn gallu croesawu carfan newydd o hyfforddeion ar ôl yr 16 mis diwethaf, sydd wedi bod yn gyfnod mor heriol i’r sector treftadaeth ddiwylliannol a phobl ifanc. Mae llwybrau mynediad galwedigaethol i’r diwydiannau creadigol a diwylliannol wrth wraidd ein gwaith yn CCSkills ac mae ymyriadau tymor hir â thâl fel hyn yn hanfodol i bobl ifanc na fyddent byth yn gallu manteisio ar yr amrywiaeth o swyddi yn y sector treftadaeth ddiwylliannol sydd yn ffynnu yng Nghymru ‘

Yn ystod y rhaglen ddeg mis o hyd, bydd yr hyfforddai yn cwblhau 2-3 lleoliad gwaith yn y safleoedd treftadaeth ddiwylliannol a restrwyd, a byddant yn cael eu mentora gan staff ac yn cael golwg fanwl ar y gwaith sydd ynghlwm â rhedeg y sefydliadau hyn ar draws amrywiaeth o adrannau. Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr ar-lein a arweinir gan weithwyr proffesiynol o’r safleoedd gwahanol, gan roi dealltwriaeth iddynt o’r math o waith a chyflogwyr sy’n bodoli y tu hwnt i’w rhanbarth lleol.

Gyfochr â’u lleoliadau gwaith, bydd hyfforddeion yn gweithio tuag at gymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol, a fydd yn cael ei ddarparu drwy sesiynau ar-lein gyda Choleg Caerdydd a’r Fro. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys hyfforddiant cyflogadwyedd fydd yn darparu’r lleoliadau gwaith gyda chefnogaeth ar sut i ysgrifennu CV a cheisiadau swydd, yn ogystal â sgiliau cyfweld.

Dywedodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn Llywodraeth Cymru, Dawn Bowden: ‘Mae’r rhaglen Uchelgais Diwylliannol yn parhau i ddarparu cyswllt allweddol i Ddiwylliant yng Nghymru, a sgiliau hanfodol i hyfforddeion, ac adfywio lleoliadau drwy ddenu sgiliau a brwdfrydedd newydd. Ers dechrau’r rhaglen, rwyf wedi fy mhlesio’n fawr gan yr adroddiadau ar yr effaith mae’n ei gael ar yr unigolion sy’n ei dilyn – mae wedi newid bywydau’r rhan fwyaf o’r unigolion. Mae symud ymlaen at addysg uwch, gwaith gwirfoddol a dod o hyd i swyddi ym maes diwylliant yn fuddiol i bawb.’

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: ‘Rydym yn falch iawn o gefnogi’r rhaglen Uchelgais Diwylliannol, Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a’r rôl hanfodol mae’n ei chwarae wrth helpu pobl ifanc i weithio trwy hyfforddiant, profiad gwaith a’r cyfle i ennill cymwysterau. Ar ôl cyfnod mor heriol, sydd wedi effeithio’n sylweddol ar bobl ifanc yn enwedig, hoffem ddymuno’r gorau i Bilal, Dafydd, Ottie and Daniel wrth iddynt gymryd y cyfle hwn i feithrin a datblygu eu sgiliau, eu hyder a’u profiad o fod yn y gweithle.’