Joanne Esposti
Cultural Ambition Project Coordinator

Email Joanne

Jo’s role involves managing the Cultural Ambition Project in Wales, which is funded by the National Lottery Heritage Fund and Welsh Government. The project aims to help young people from disadvantaged backgrounds to gain experience working in the heritage sector through a 12 month training placement and bespoke Level 2 NVQ qualification in Cultural Heritage.

Jo is familiar with working on pan-Wales projects, having previously helped to build a Shared Apprenticeship Scheme in Technical Theatre whilst in her previous job at Wales Millennium Centre. Jo used to be a freelance Stage Manager, and has also taught and mentored Stage Management students at Mountview and Royal Welsh College various drama schools within the UK.

Jo has always had a huge passion for the arts, but has really enjoyed learning and experiencing more of the cultural heritage sector through her role on the Cultural Ambition Project.

Cydlynydd Prosiect Uchelgais Ddiwylliannol

Mae rôl Jo yn cynnwys rheoli’r Prosiect Uchelgais Ddiwylliannol yng Nghymru, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw helpu pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig i ennill profiad o weithio yn y sector treftadaeth drwy leoliad hyfforddi 12 mis a chymhwyster unigryw NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol.

Mae Jo yn gyfarwydd â gweithio ar brosiectau ledled Cymru gyfan, gan ei bod wedi helpu i adeiladu Cynllun Prentisiaeth a Rennir mewn Theatr Dechnegol yn ei swydd flaenorol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Yn flaenorol, roedd Jo yn Rheolwr Llwyfan llawrydd, ac wedi addysgu a mentora myfyrwyr Rheolaeth Llwyfan yn Mountview a Choleg Brenhinol Cymru ac amrywiaeth o ysgolion drama yn y DU.

Mae Jo wedi bod â diddordeb sylweddol yn y celfyddydau, ond wedi mwynhau dysgu a phrofi mwy am y sector treftadaeth ddiwylliannol yn ei swydd ar y Prosiect Uchelgais Ddiwylliannol.

Sign up to our email newsletter
The security of your data is important to us. See our Privacy Policy.

Follow us on social networks