Cultural Ambition: Diversifying the heritage workforce through collaboration, opportunity and skills

Would you like to be part of the next generation that tells the story of Wales?
Have you thought about a career in museums, castles, archives or cultural venues? If so, the Cultural Ambition Project could be right up your street.

What is Cultural Ambition?

The Cultural Ambition Project is funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government’s Museums, Archives and Libraries Division.

The project is administered and run by Creative & Cultural Skills. Cultural Ambition aims to support young people to gain experience and skills in the cultural heritage sector by creating 33 paid training placements at various sites across Wales.

The project is linked strongly with the Fusion: Creating Opportunities through Culture programme and the Andrews report Culture and Poverty.

How to get involved

This training programme is an exciting opportunity for a young person wishing to learn about working in the cultural heritage sector. Trainees will spend 12 months in three different cultural heritage sites and will receive a bursary of £800 a month for every month of the traineeship. 

The programme will cover a variety of skills which will lead to a qualification and increased employability skills.   

Trainees would be working towards an NVQ Level 2 Cultural Heritage qualification as part of this traineeship, delivered on-the-job with support from Cardiff and Vale College.

To apply, you’ll need to be:

 • Aged 18-24
 • Not in education, employment or training
 • Not a graduate

There are seven regions across Wales that are involved in the project:

 • Cardiff & Caerphilly
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Newport & Torfaen
 • Swansea & Carmarthenshire
 • Wrexham

Please refer to the Trainee Profiles for a breakdown of the cultural heritage sites that are involved within each region, as well as for further information on how to apply.

We are currently recruiting for an October 2019 start date.

The closing date is 5pm on 30th August.

 

Uchelgais Ddiwylliannol: Amrywio'r gweithlu treftadaeth trwy gydweithio, cyfleoedd a sgiliau

Hoffech chi fod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf i adrodd hanes Cymru?

Ydych chi wedi meddwl am yrfa yn gweithio mewn amgueddfeydd, cestyll, archifau neu leoliadau diwylliannol? Os felly, gallai'r Prosiect Uchelgais Ddiwylliannol fod yr union beth i chi...

Beth yw Uchelgais Ddiwylliannol?

Ariennir y Prosiect Uchelgais Ddiwylliannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Mae'r prosiect yn cael ei weinyddu a'i redeg gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol. Nod Uchelgais Ddiwylliannol yw cefnogi pobl ifanc i ennill profiad a sgiliau yn y sector treftadaeth ddiwylliannol trwy greu 33 o leoliadau hyfforddiant â thâl mewn amrywiol safleoedd ledled Cymru. Mae'r prosiect wedi'i gysylltu'n gryf â'r: Rhaglen Creu Cyfleoedd trwy Ddiwylliant a'r adroddiad Diwylliant a Thlodi gan Andrews.

Sut i gymryd rhan

Mae'r rhaglen hyfforddi hon yn gyfle cyffrous i unigolyn ifanc sy'n dymuno dysgu am weithio yn y sector treftadaeth ddiwylliannol. Bydd yr hyfforddeion yn treulio 12 mis mewn tri safle treftadaeth ddiwylliannol gwahanol a byddant yn cael bwrsariaeth o £800 y mis am bob mis o'r hyfforddeiaeth. Bydd y rhaglen yn cwmpasu amrywiaeth o sgiliau a fydd yn arwain at gymhwyster a gwell sgiliau cyflogadwyedd.  

Fel rhan o'r hyfforddeiaeth hon, bydd yr hyfforddeion yn gweithio tuag at gymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol, a fydd yn cael ei gyflwyno yn y gwaith gyda chymorth Coleg Caerdydd a'r Fro.

I wneud cais, bydd angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Yn 18-24 oed
 • Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
 • Ddim yn meddu ar radd

Mae'r prosiect ar gael mewn saith rhanbarth ledled Cymru:

 • Caerdydd a Chaerffili
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Casnewydd a Thorfaen
 • Abertawe a Sir Gaerfyrddin
 • Wrecsam

Cyfeiriwch at y Proffiliau Hyfforddi am ddadansoddiad o'r safleoedd treftadaeth ddiwylliannol sy'n cymryd rhan ym mhob rhanbarth, yn ogystal â rhagor o wybodaeth ar sut i wneud cais.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio cyfranogwyr i ddechrau ym mis Hydref 2019.

Y dyddiad cau yw 5pm ar 30 Awst.