Wales Awards

The Wales Creative & Cultural Skills Awards will celebrate the exceptional work being carried out to develop learning and skills in the creative and cultural sector, ensuring the next generation have the skills they need so that the sector continues to thrive. The deadline for all nominations is 5pm on Friday 29 November 2019.

The awards celebrate the exceptional work being carried out to develop new talent and skills in the creative and cultural sector.
The awards celebrate the exceptional work being carried out to develop new talent and skills in the creative and cultural sector.

Nominate Now 

Awards Categories

Supported by Welsh Government, the Awards will celebrate excellence in the following categories:

In an education setting:

  • Wales Creative Student of the Year
  • Wales Creative Tutor of the Year

In a workplace setting:

  • Wales Creative Learner of the Year
  • Wales Creative Mentor of the Year

To celebrate collaboration for the skills development of young people:

  • Wales Creative Collaboration of the Year

Who can nominate?

The awards are open to anyone working or studying in the cultural sector across Wales. Each individual/team will be assessed on their achievements so whether you’re a freelancer, small business or large corporation, please get involved!

We are happy to accept self-nominations.

Why should I nominate?

Whether you’re a young person just starting your career, a creative employer or an educator, this is a great way to demonstrate your commitment to developing a fair and skilled cultural sector.

Winners will have their work celebrated at a special ceremony in Cardiff and Vale College on Wednesday 29 January 2020 and they will be featured on the Creative & Cultural Skills website.

All eligible nominations will be entered into our national Creative & Cultural Skills Awards in 2020.

How do I nominate?

The deadline for all nominations is 5pm on Friday 29 November 2019.

Nominations should be submitted using the online application.

If you are unable to complete this form online or require it in a different format please contact us at sarah.hughes@ccskills.org.uk

Further advice on how to complete the nomination form is available in our guidance notes.

What happens next?

Following the nominations process, all nominations will be considered by our independent judging panel in December. All nominators will find out in early January whether their application has been successful and the full shortlist will be publicly announced shortly after.

Winners will be announced at the Wales Creative & Cultural Skills Awards ceremony on Wednesday 29 January in Cardiff and Vale College.

If you have any other questions, please contact sarah.hughes@ccskills.org.uk

 

Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru

Bydd Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru yn dathlu'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud i ddatblygu dysgu a sgiliau yn y sector creadigol a diwylliannol, gan sicrhau bod gan y genhedlaeth nesaf y sgiliau sydd eu hangen arnynt fel bod y sector yn parhau i ffynnu.

Y dyddiad cau ar gyfer yr holl enwebiadau yw 5pm ar ddydd Gwener 29 Tachwedd 2019.

Categorïau’r gwobrau

Bydd y Gwobrau, sy'n cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn dathlu rhagoriaeth yn y categorïau canlynol:

Mewn lleoliad addysg:

  • Myfyriwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
  • Tiwtor Creadigol y Flwyddyn Cymru

Mewn gweithle:

  • Dysgwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
  • Mentor Creadigol y Flwyddyn Cymru

I ddathlu cydweithio i ddatblygu sgiliau pobl ifanc:

  • Cydweithio Creadigol y Flwyddyn Cymru

Pwy all enwebu? 

Mae'r gwobrau ar agor i bawb sy'n gweithio neu'n astudio yn y sector creadigol ledled Cymru. Bydd pob unigolyn/tîm yn cael ei asesu ar ei lwyddiannau, felly pa un a ydych yn gweithio ar eich liwt eich hun, yn fusnes bach neu'n gorfforaeth fawr, peidiwch ag oedi!

Rydym yn fodlon derbyn hunan-enwebiadau hefyd.

Pam ddylwn i enwebu? 

Pa un a ydych yn berson ifanc sydd yn dechrau ei yrfa, yn gyflogwr creadigol neu'n addysgwr, dyma ffordd wych o arddangos eich ymrwymiad i ddatblygu sector diwylliannol teg, llawn sgil.

Bydd gwaith yr enillwyr yn cael ei ddathlu mewn seremoni arbennig yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ar ddydd Mercher 29 Ionawr 2020 a byddant yn cael eu cynnwys ar wefan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Bydd pob enwebiad cymwys yn cael ei gynnwys yn ein Gwobrau Cenedlaethol Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn 2020.

Sut ydw i'n enwebu?

Y dyddiad cau ar gyfer yr holl enwebiadau yw 5pm ar ddydd Gwener 29 Tachwedd 2019.

Dylech gyflwyno eich enwebiadau ar-lein.

Os nad ydych yn medru cwblhau'r ffurflen ar-lein, neu os ydych angen y ffurflen ar ffurf wahanol, cysylltwch â ni: sarah.hughes@ccskills.org.uk

Mae rhagor o gyngor ynghylch sut i gwblhau'r ffurflen enwebu ar gael yn ein nodiadau canllaw.

Beth sy'n digwydd nesaf? 

Wedi'r broses enwebu, bydd yr holl enwebiadau yn cael eu hystyried gan ein panel beirniadu annibynnol ym mis Rhagfyr. Bydd yr holl enwebwyr yn cael gwybod ar ddechrau mis Ionawr a yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus, a bydd y rhestr fer lawn yn cael ei chyhoeddi yn fuan wedi hynny.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn seremoni Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru ar ddydd Mercher 29 Ionawr yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn arall, cysylltwch â sarah.hughes@ccskills.org.uk

 

WG

Stay updated

Sign up for our fortnightly campaign newsletter

I would also like to hear about events specific to Northern Ireland

View our privacy policy.