Codwr Arian

 27 June 2018

Mae codwyr arian yn dod o hyd i ffyrdd o godi arian ar gyfer sefydliadau dielw, megis amgueddfeydd, elusennau neu sefydliadau celfyddydau.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Beth yw eu gwaith?

Maent yn gwneud y gwaith hanfodol o ddod o hyd i gyllid ar gyfer y sefydliad drwy amrywiaeth o weithgareddau codi arian. Weithiau byddant yn cael eu galw’n rheolwyr datblygu.

Gall y swydd gynnwys y canlynol:

  • hysbysebu’r sefydliad, drwy bost uniongyrchol, cyflwyniadau a marchnata ar y we  
  • cyd-drafod â sefydliadau sy’n rhoi grantiau, cyrff y llywodraeth neu sefydliadau mawr er mwyn denu nawdd neu sefydlu cronfeydd ymddiriedolaeth  
  • rhwydweithio a meithrin cysylltiadau cadarnhaol â chefnogwyr neu sefydliadau  
  • recriwtio gwirfoddolwyr

Pa sgiliau sydd eu hangen?

Mae cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig yn hynod bwysig. Bydd angen ichi allu cyfleu eich brwdfrydedd ynghylch y sefydliad yn dda. Hefyd, mae llawer o waith papur i’w wneud wrth ymgeisio am grantiau neu gyllid gan y llywodraeth.  Mae hyder a’r ffordd rydych yn cyflwyno’ch hun yn bwysig hefyd, gan y byddwch yn treulio llawer o amser yn siarad â phobl eraill.  

Mae cynllunio a threfnu yn bwysig. Efallai y bydd pobl eraill yn gwneud llawer o’r gwaith caib a rhaw, ond bydd angen i chi gysylltu â rheolwyr digwyddiadau neu dimau allgymorth i esbonio beth sydd ei angen. Mae’r gallu i ennyn brwdfrydedd pobl eraill yn sgil allweddol.

Mae angen bod yn hyblyg; un diwrnod gallech fod yn cyflwyno’ch syniadau i’ch rheolwyr, y diwrnod nesaf gallech fod yn datblygu ymgyrch farchnata, y diwrnod wedyn gallech fod mewn gwisg ffansi mewn digwyddiad neu’n sefyll ar y stryd gyda bwced yn gofyn am gyfraniadau.

Beth bynnag yw’r ffordd o weithio, bydd angen agwedd benderfynol iawn.

Beth bynnag yw’r ffordd o weithio, bydd angen agwedd benderfynol iawn. Efallai y bydd angen ichi weithio i gyrraedd targedau penodol.

Dylech fod yn barod i weithio y tu allan i oriau swyddfa arferol, gan y byddwch yn aml yn cymryd rhan yn eich prosiectau neu ddigwyddiadau codi arian eich hun. Mae gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal â gweithio’n rhanamser, yn bethau cyffredin. Bydd rhai codwyr arian yn gweithio gartref ac yn gorfod teithio ymhell. 

Sut mae cael swydd fel codwr arian?

Nid oes angen cymwysterau penodol. Y pethau pwysig yw eich profiad neu’r sgiliau y gallwch eu cynnig.

Mae gwaith gwirfoddol yn ffordd dda o ennill profiad perthnasol. Mae gwefannau fel ‘Do-it’ a ‘Gwirfoddoli Cymru’ yn lleoedd da i edrych. 

Mae rhai elusennau mawr yn cynnal cynlluniau hyfforddiant perthnasol ar gyfer  graddedigion. Er enghraifft, mae Cancer Research UK yn cynnal cynllun hyfforddiant i raddedigion mewn Codi Arian a Marchnata.

Nid oes angen cymwysterau penodol. Y pethau pwysig yw eich profiad neu’r sgiliau y gallwch eu cynnig.

Mae codi arian yn gofyn am sgiliau tebyg i’r rhai sydd eu hangen ar gyfer marchnata, rheoli digwyddiadau, busnes, cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus.  Byddai unrhyw gymhwyster neu radd sy’n rhoi sgiliau yn y meysydd hyn o gymorth. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae profiad yn cael ei ystyried yn bwysicach.

Mae’r Gymdeithas Codi Arian yn cynnig cyrsiau rhagarweiniol mewn codi arian, yn ogystal â hyfforddiant a diplomâu lefel uwch. 

Mae Cynllun Graddedigion Charity Works yn cynnig lleoliadau 12-mis â thâl gydag elusennau, mewn rolau megis datblygu busnes a chodi arian. 

Beth am y cyflog?

Mae’r cyflog yn amrywio’n sylweddol yn ôl maint y sefydliad. Gall y cyflog cychwynnol fod yn £17-21,000, yn codi i £21-30,000. Gall rheolwyr ennill £30-40,000 a gall cyflog rhai sydd ar lefel pennaeth gwasanaeth neu gyfarwyddwr fod yn £40,000+. Gall cyfarwyddwr datblygu rhyngwladol ennill £100,000+. 


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.