Dylunydd brand

 27 June 2018

Mae dylunwyr brand yn gweithio gyda’r cleient er mwyn deall y math o ddelwedd neu awyrgylch maent eisiau ei gyfleu ac yn meddwl am ddyluniadau i greu brand penodol. Fel arfer, dylunwyr graffigol ydynt, sydd wedi penderfynu arbenigo yn y math hwn o waith.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Beth mae dylunwyr brand yn ei wneud?

Wrth ddylunio brand, rydych yn creu ‘hunaniaeth’ neilltuol ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth. Mewn rhai achosion, gall hyn olygu creu delwedd gyffredinol ar gyfer cwmni neu sefydliad cyfan.

Maent yn creu dyluniadau ar gyfer:  

 • hunaniaeth weledol, gan gynnwys logos
 • hunaniaeth gorfforaethol (delwedd busnes)
 • cynhyrchion
 • gwefannau
 • pecynnau  
 • amgylcheddau ffisegol, er enghraifft siopau a swyddfeydd  
 • y cyfryngau cymdeithasol. 

Mae angen ichi allu: 

 • talu sylw gofalus i’r manylion
 • meddwl am syniadau creadigol, gan wrando hefyd ar beth mae’r cleient eisiau  
 • bod ddigon hyderus i gyflwyno neu esbonio eich syniadau  
 • gweithio yn ôl briff, o fewn cyllideb a therfynau amser  
 • gweithio fel rhan o dîm neu yn unigol, yn ôl y gofyn.

Gall dylunwyr brand weithio i asiantaeth ddylunio, yn helpu cwsmeriaid â’u gwaith brandio. Neu, gallant weithio i adran ddylunio mewn sefydliad, fel rhan o strategaeth frandio ac adran farchnata’r sefydliad. Fel arfer, byddant yn gweithio mewn stiwdio cynllun agored gyda dylunwyr a theipograffwyr eraill. Mae rhai eraill yn gweithio ar eu liwt eu hunain. Gall y gwaith gynnwys rhywfaint o deithio i gwrdd â chleientiaid.  

Mewn asiantaeth lai, rydych yn fwy tebygol o weithio’n uniongyrchol gyda chleientiaid. Mewn sefydliad mwy, efallai y bydd y cyswllt â chwsmeriaid yn digwydd drwy reolwyr cyfrifon. Er bod y gwaith yn cael ei wneud o fewn oriau swyddfa arferol yn bennaf, efallai y bydd rhaid gweithio mwy o oriau tuag at ddiwedd y terfynau amser.

Sut mae cael swydd fel dylunydd brand? 

Mae angen ichi fod â dawn am ddylunio a diddordeb yn y ffordd mae pethau’n edrych.

Bydd cyflogwyr fel arfer yn disgwyl ichi ddod â phortffolio o’ch gwaith i ddangos iddynt mewn cyfweliad ac mae’n bosib y byddant yn gofyn am brofiad o ddefnyddio meddalwedd dylunio graffigol penodol.

Er nad oes gofynion cymwysterau sylfaenol penodol ar gyfer y gwaith, mae gan y mwyafrif o ddylunwyr radd. Mae’r pynciau perthnasol yn cynnwys:

 • dylunio graffigol
 • cyfathrebu graffigol
 • cyfathrebu gweledol
 • brandio a hunaniaeth graffigol
 • hysbysebu a dylunio brand. 

Mae’r holl gyrsiau wedi’u rhestru ar wefan UCAS. Mae gan Design and Art Direction wybodaeth am gyrsiau hyfforddiant mewn dylunio hefyd.

Gallwch baratoi ar gyfer gradd drwy astudio dylunio ar wahanol lefelau. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • TGAU Celf a Dylunio
 • Safon Uwch mewn Cyfathrebu Graffigol neu Gelf a Dylunio  
 • Diploma BTEC mewn Dylunio Graffigol
 • Diploma BTEC mewn Celf a Dylunio
 • Diploma Sylfaen BTEC Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio. 

Beth am y cyflog?

Gall dylunydd cynorthwyol ddechrau ar £16-20,000, gan godi i £20 -28,000 ar gyfer dylunydd iau. Gall dylunydd lefel canolig ennill hyd at tua £30,000 a gall dylunydd uwch ennill hyd at £55,000. Gall cyfarwyddwr ennill £75,000+.

Mae prentisiaethau ym maes dylunio graffigol ar gael ar lefel ganolradd ar gyfer rolau gweithiwr celf iau a chynorthwyydd ddylunio. Mae’r brentisiaeth uwch mewn dylunio yn arwain at rolau dylunio graffigol.  


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities