Hywel Pontin, Cyfarwyddwr

 27 June 2018

Hywel Pontin, Cyfarwyddwr, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Ble mae eich cartref?

Mae’r Ganolfan yng Nghwmbrân, Torfaen ac rwyf i’n byw yn Ledbury, Swydd Henffordd. 

Beth yw eich gwaith?

Rwy’n gyfrifol am ddatblygiad parhaus a gweithrediad esmwyth y Ganolfan ar gyfer y Celfyddydau Cymhwysol. 
 
Fi sy’n gyfrifol am bob agwedd ar y curadu. Penderfynu pa arddangosfeydd i’w cyflwyno yn ein horielau. Gweithio gydag artistiaid i benderfynu sut rydym am gyflwyno eu gwaith. Rydym yn gweithio mewn cysylltiad ag orielau eraill ar hyd a lled y wlad i sicrhau cynifer o gyfleoedd â phosib i ddangos y gwaith celf.    

Byddaf yn goruchwylio fy nghydweithwyr yn yr adran Addysg a Dysgu, i sicrhau ein bod yn darparu rhaglen o weithgareddau ochr yn ochr â’r arddangosfeydd. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, pobl ifanc ac aelodau o’n cymuned leol. Rydym yn cynnal dosbarthiadau, cyrsiau a gweithdai. 
 
Fel Cyfarwyddwr, rwyf hefyd yn gyfrifol am ysgrifennu, gweithredu a monitro cynllun busnes y Ganolfan Gelfyddydau; rheolaeth ariannol y Ganolfan; gosod a monitro cyllidebau a thargedau; a gweithrediadau ariannol o ddydd i ddydd.  Mae fy swydd yn cynnwys rheoli’r 10 aelod staff sy’n gweithio yn y Ganolfan: Gweinyddwr /Swyddog Crefftau; Uwch Swyddog Addysg; Swyddog Marchnata; Cynorthwyydd Gweinyddol; Rheolwr Caffi a staff arlwyo achlysurol.  

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cael arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae fy rôl i’n cynnwys ysgrifennu adroddiadau i ddangos sut rydym yn bodloni amodau ein cytundebau ariannu fel un o brif aelodau o Portffolio Celfyddydol Cymru.

Pa swyddi eraill ydych chi wedi’u gwneud yn y sector?

  • Cyfarwyddwr Gweithdy ac Oriel Highland Printmakers, yn Rhedeg yr oriel a oedd yn cyflwyno print cyfoes a rheoli’r gweithdai stiwdio a fyddai’n cael eu cynnal ar gyfer y cyhoedd ac artistiaid i ddysgu a datblygu sgiliau printio. 
  • Swyddog Arddangosfeydd – Amgueddfa ac Oriel Gelf Scunthorpe. Rheoli’r rhaglen arddangosfeydd dros dro mewn amgueddfa awdurdod lleol. 
  • Ymchwilydd llawrydd ar gyfer y  BBC, yn gweithio ar raglen gylchgrawn ar gyfer gorsaf radio leol. 
  • Awdur llawrydd yn gweithio ar y cyd ag eraill i gynhyrchu sioeau drama comedi ar gyfer y llwyfan a’r radio.
  • Artist. Creu a gwerthu fy ngwaith celf fy hun.

Pa gymwysterau sydd gennych chi?

Diploma ôl-radd mewn Gweinyddu ar gyfer y Celfyddydau o City University, Llundain 

2:1 BA Anrhydedd Celfyddyd Gain o Winchester School of Art.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Cyflwyno arddangosfeydd a phrosiectau ymgysylltu i’r cyhoedd. Cwrdd ag artistiaid a gwneuthurwyr.

A’r peth gwaethaf am eich swydd?

Jyglo ariannol. 

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i berson ifanc syn gobeithio gweithio yn eich sector?

Ymchwil, ymchwil, ymchwil. Paratowch gynllun. Peidiwch â threulio’ch holl amser yn creu darnau o gelfyddyd; bydd angen gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu gweld 


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities