Rheolwr Llwyfan

 28 June 2018

Mae rheolwyr llwyfan yn cydlynu pob agwedd ar gynhyrchiad theatr neu ddigwyddiad, gan gynnwys actorion, staff technegol, propiau, setiau a gwisgoedd. Maent yn sicrhau bod technegwyr a pherfformwyr yn y lle cywir ar yr adeg gywir, yn barod i wneud eu rhan.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Sut fath o swydd yw hon?

Mae rheolwyr llwyfan yn aml yn rhan o dîm. Yn dibynnu ar faint y cwmni theatr neu’r digwyddiad dan sylw, efallai y bydd nifer o bobl yn cyfrannu at y gwaith. Er enghraifft:  

 •  rheolwr llwyfan
 • dirprwy reolwr llwyfan  
 • rheolwr llwyfan cynorthwyol. 

Mae sgiliau rheoli pobl a sgiliau trefnu’n bwysig, yn ogystal â chadw’ch pen pan fyddwch dan bwysau a gallu meddwl yn gyflym. Mae angen i’r rheolwr llwyfan ddeall elfennau artistig a thechnegol perfformiad ac mae’n sicrhau bod y perfformiad yn cael ei gyflwyno yn ôl dymuniadau’r cyfarwyddwr.  

Fel rheolwr llwyfan, efallai y byddwch yn:  

 • gwneud paratoadau ar gyfer ymarferion ac yn trefnu sesiynau ffitio gwisgoedd  
 • goruchwylio’r broses gosod a dadosod pan fydd sioe yn mynd ar daith, pan fydd angen dadlwytho’r holl offer technegol ac yna’i gadw ar ôl y sioe
 • delio ag unrhyw argyfyngau sy’n codi yn ystod ymarferion neu yn ystod y sioe ei hun
 • trefnu i gael propiau, dodrefn ac addurniadau set, a rheoli’r gyllideb propiau  
 • paratoi’r copi cofweinydd ar gyfer y sioe a’i ddiweddaru wrth fynd ymlaen. Llyfr sy’n cynnwys holl giwiau a gofynion technegol y sioe yw hwn.   

Mae cwmnïau theatr teithiol a theatrau mawr yn tueddu i ddefnyddio staff rheoli llwyfan llawrydd. Yn y swyddi hyn, rydych yn hunangyflogedig ac yn gweithio ar wahanol sioeau.  

Fel arfer, mae gan y theatrau sy’n derbyn cwmnïau teithiol reolwr llwyfan technegol preswyl. Mae’n bosib y bydd y person hwn yn cydweithio â’r tîm rheoli llwyfan sy’n ymweld, i oruchwylio’r gwaith goleuo a sain, a gwaith technegol arall.  

Gall yr oriau fod yn hir, ac yn achos cwmnïau teithiol efallai y byddwch yn treulio cyfnodau hir oddi cartref.

Sut mae cael swydd rheoli llwyfan?

Mae profiad ymarferol yn bwysig iawn. Yn yr ysgol/coleg, gall helpu gyda digwyddiadau drama, dawns neu gerddoriaeth fod yn ddefnyddiol iawn. Fel arall, efallai y bydd hi’n bosib cael profiad gyda’ch theatr leol.

Mae dewis cyrsiau Safon Uwch mewn pynciau megis celfyddydau perfformio neu gerddoriaeth yn gallu bod o help. Mae’r gallu i ddarllen cerddoriaeth yn bwysig ar gyfer opera a ballet, ac yn aml yn ddefnyddiol mewn theatr gerddorol.

Mae’r cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys: 

 • Cymwysterau BTEC Lefel 3 mewn cynhyrchu ar gyfer y theatr a digwyddiadau byw  
 • Cymwysterau BTEC Lefel 3 mewn celfyddydau cynhyrchu.  
 • Gall fod yn bosib hyfforddi drwy wneud prentisiaeth ganolradd neu uwch mewn theatr dechnegol, goleuo, sain a llwyfan

Gallwch ddefnyddio gwefan UCAS i chwilio am gyrsiau addysg uwch perthnasol, megis:

 • rheoli llwyfan
 • celfyddydau theatr
 • cynhyrchu ar gyfer y theatr
 • theatr dechnegol. 

Ar wefan Ffederasiwn yr Ysgolion Drama, fe ddewch o hyd i ysgolion drama achrededig sy’n cynnig cyrsiau rheoli llwyfan.  

Beth am y cyflog?

Gall rheolwr llwyfan ennill £20-40,000. Gall rheolwyr llwyfan llawrydd ennill mwy ac, yn aml, byddant yn cael eu talu fesul cynhyrchiad.  


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities