Rheolwr Teithiau

 28 June 2018

Mae rheolwyr teithiau’n gyfrifol am gynllunio a threfnu logisteg (sef symud offer a phobl) band, cerddorfa, côr neu artist cerddorol pan fydd ar daith, a sicrhau bod popeth yn digwydd yn esmwyth ac o fewn y terfynau amser.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Sut fath o swydd yw hon?

Gall rheolwyr teithiau weithio i gwmni rheoli teithiau mawr neu i reolwyr neu asiantau artistiaid. Gall y teithiau fod yn y DU neu dramor, ac yn aml byddant yn cael eu trefnu hyd at dair blynedd ymlaen llaw. 

Fel arfer, ceir dau fath o swydd: gyda’r math cyntaf, mae’r person yn gweithio mewn swyddfa yn bennaf; gyda’r ail fath, mae’r person allan yn teithio drwy’r amser. Mae’r gwaith hefyd yn amrywio yn ôl y math o gerddoriaeth sy’n mynd ar daith – clasurol neu boblogaidd. 

Gall gwaith rheolwr teithiau sy’n gweithio mewn swyddfa gynnwys:   

  • rheoli arian a chyllidebau
  • cysylltu â lleoliadau, hyrwyddwyr, artistiaid a rheolwyr/asiantau’r artistiaid  
  • trefnu teithiau awyren, gwestai a thrafnidiaeth ar gyfer artistiaid a chriwiau  
  • delio ag unrhyw broblemau sy’n codi cyn neu yn ystod taith, e.e. materion sy’n amharu ar deithio, neu salwch artist  
  • sicrhau bod y systemau sain a chlyweled yn briodol ar gyfer pob lleoliad.

Gall gwaith rheolwr teithiau sydd allan yn teithio gynnwys:   

  • teithio gyda’r artistiaid i’r lleoliad 
  • rheoli’r broses o gludo offerynnau a systemau PA i leoliadau ac oddi yno, a goruchwylio’r gwaith gosod yn y lleoliad  
  • delio ag unrhyw broblemau neu faterion sy’n codi yn ystod y daith a chysylltu â rheolwyr y lleoliadau

Gall rheolwyr teithiau sy’n gweithio mewn swyddfa weithio diwrnod swyddfa arferol, gan weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau pan fydd angen mynd ar daith. Mae’r rhai sydd allan yn teithio drwy gydol yr amser yn gweithio oriau afreolaidd iawn ac yn treulio llawer o amser oddi cartref.

Gall rheolwyr sy’n gweithio ar deithiau bach ym maes cerddoriaeth boblogaidd ymgymryd â rolau eraill hefyd, e.e. ‘roadie’/dyletswyddau gyrru neu reoli band.

Sut mae cael swydd yn y maes rheoli teithiau?

Nid oes ffordd benodol o ddod yn rheolwr teithiau cerddorol. Nid oes angen gallu cerddorol, ond mae brwdfrydedd a diddordeb mewn cerddoriaeth yn bwysig.

Bydd unrhyw brofiad o helpu mewn digwyddiadau cerddorol o fantais. Gallech helpu gyda chynyrchiadau cerddorol yr ysgol/coleg, neu wirfoddoli neu weithio mewn gŵyl gerdd leol.

Efallai y gallech ddechrau fel cynorthwyydd neu weinyddwr teithiau cerddorol a gweithio eich ffordd i fyny. 

Fel arfer, mae gan reolwyr teithiau lawer o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant cerddoriaeth. Efallai y gallech ddechrau fel cynorthwyydd neu weinyddwr teithiau cerddorol a gweithio eich ffordd i fyny. 

Nid oes llawer o glamor yn perthyn i waith rheolwr teithiau, ac mae angen cyfuniad arbennig o sgiliau i’w wneud. Y pwysicaf o’r rhain yw sgiliau trefnu gwych, a’r gallu i gynllunio a meddwl ymlaen llaw. Pan fyddwch yn teithio, bydd angen ichi atal a datrys problemau – mae llwyddiant y daith yn dibynnu arnoch chi. 

Yn ogystal â sgiliau da o ran rheoli pobl, mae angen meddwl busnes da arnoch. 

Pa hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen?

Mae’r pynciau ysgol a fyddai o help yn yr yrfa hon yn cynnwys Saesneg, mathemateg, astudiaethau busnes a cherddoriaeth.  

Mae prentisiaeth yn y diwydiant cerdd, e.e. digwyddiadau byw a hyrwyddo, yn gallu darparu cefndir da er mwyn symud ymlaen at waith rheoli teithiau yn nes ymlaen.  
Gallai cyrsiau coleg lefel 2 neu 3 mewn busnes fod yn ddefnyddiol. Mae’r cyrsiau prifysgol perthnasol yn cynnwys rheoli ym maes cerddoriaeth, busnes cerddoriaeth, rheoli digwyddiadau byw a cherddorol, a cherddoriaeth. 

Beth am y tâl?

Nid oes graddfa gyflog strwythuredig, ac mae dyrchafiad yn seiliedig ar deilyngdod a gwaith caled. Mae’r cyflog yn amrywio’n sylweddol, ond gall fod o gwmpas £25,000 - £35,000 a gall rhai rheolwyr teithiau profiadol iawn ennill mwy na hyn.   


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities