Swyddog Marchnata

 28 June 2018

Mae marchnata’n ymwneud â deall beth mae cwsmer eisiau a hyrwyddo cynnyrch, digwyddiad neu wasanaeth. Mae hefyd yn golygu sicrhau bod y cyhoedd yn siarad am frand. Yn y sector celfyddydau, gallai’r brand fod yn theatr, amgueddfa, oriel gelf neu brosiect celfyddydau cymunedol.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Sut fath o swydd yw hon?

Mae swyddog marchnata da yn gallu penderfynu pwy yw’r gynulleidfa darged. Weithiau bydd angen gwneud gwaith ymchwil er mwyn penderfynu. Yna, bydd yn gweithio i sicrhau bod y gynulleidfa hon yn ymwybodol o'r ddrama, arddangosfa neu ddigwyddiad, a’i bod eisiau gwybod mwy amdano – hyd yn oed cyn i’r tocynnau fynd ar werth.

Pan fyddwch yn gwybod beth rydych eisiau ei ddweud, ac wrth bwy, y dasg nesaf yw lledaenu’r neges ym mhob ffordd bosib: hysbysebu, posteri, ymgyrch bostio, y rhyngrwyd, y cyfryngau cymdeithasol, gweithgareddau hyrwyddo ac yn y wasg. 

Mae swyddog marchnata da yn gallu penderfynu pwy yw’r gynulleidfa darged.

Mae marchnata’n faes eang a gall gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, trefnu digwyddiadau a chodi arian. Mewn sefydliad mawr, bydd rolau ar wahân i ddelio â phob un o'r rhain.

Mae cysylltiadau cyhoeddus yn ymwneud â sicrhau perthynas dda rhwng sefydliad a’r cyhoedd. Gall hyn gynnwys gweithio gyda’r cyfryngau i gyflwyno delwedd benodol neu drefnu digwyddiadau sy’n arddangos yr ochr o’r sefydliad rydych am i bobl ei gweld.

Mae rhai swyddogion marchnata’n delio ag agweddau codi arian neu sicrhau  nawdd gan sefydliadau mawr.  

Pa sgiliau sydd eu hangen?

Mae’n helpu os oes gennych:

  • sgiliau cyfathrebu da – i ysgrifennu darnau ar gyfer pamffledi, taflenni a gwefannau, ac er mwyn trefnu digwyddiadau  
  • sgiliau trefnu a chynllunio • ymwybyddiaeth o dechnegau marchnata digidol, yn enwedig ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol  
  • sgiliau creadigol er mwyn llunio deunyddiau marchnata a meddwl am ffyrdd newydd o ddenu cynulleidfaoedd  
  • diddordeb mawr yn y celfyddydau a’r sefydliad rydych yn ei hyrwyddo. 

Sut mae cychwyn gyrfa mewn marchnata?

Nid oes llwybr gyrfa penodol ar gyfer marchnata. Yn yr ysgol/coleg, bydd pynciau megis Saesneg/Cymraeg, TG, astudiaethau busnes ac astudiaethau’r cyfryngau yn eich helpu i ddatblygu rhai o’r sgiliau angenrheidiol. 

Adeiladwch ar eich profiad drwy wirfoddoli mewn theatr, canolfan gelfyddydau neu ŵyl leol, a chymerwch ran mewn digwyddiadau celfyddydol lleol i weld sut maent yn cael eu marchnata. Gall ysgrifennu blog neu gynnwys gwefan fod o ddefnydd.

Os yw cyfathrebu ysgrifenedig yn rhan o'r gwaith marchnata, mae’n hanfodol fod gennych CV ardderchog. Dyma’ch cyfle cyntaf i ddangos i gyflogwyr sut rydych yn mynd o gwmpas marchnata rhywbeth; chi’ch hun yn yr achos hwn.

Pa gymwysterau sydd eu hangen?

Er nad yw’n hanfodol, mae gan lawer o bobl sy’n gweithio ym maes marchnata radd. Gall pynciau fel Saesneg/Cymraeg, marchnata neu’r cyfryngau fod yn ddefnyddiol. Mae rhai graddau marchnata’n cynnwys blwyddyn yn y diwydiant neu’n ennill cymwysterau marchnata proffesiynol.

Fel arall, mae prentisiaethau canolradd a phellach ar gael mewn marchnata, a phrentisiaethau pellach ac uwch yn y cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol. Mae’r manylion i’w cael ar wefan Gyrfa Cymru. 

Efallai y bydd hi’n bosib dechrau fel cynorthwyydd marchnata. Bydd sgiliau manwerthu, gwerthu neu swyddfa yn ddefnyddiol.  

Mae Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) yn cynnig cyrsiau marchnata. Mae’r Dystysgrif Sylfaen Lefel 3 mewn Marchnata yn addas ar gyfer rhai sydd eisiau cychwyn arni yn y maes marchnata, ac mae cymwysterau lefel 4-7 ar gael i rai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant. 

Beth am y cyflog?

Yn y sector celfyddydau, gall swyddog marchnata ennill £20-36,000 a gall rheolwr marchnata ennill hyd at tua £40,000. Gall pennaeth gwasanaeth ennill £40-55,000 a gall cyfarwyddwr ar y lefel uchaf ennill hyd at £100,000 y flwyddyn.  


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.