Technegydd Sain

 28 June 2018

Mae technegwyr sain yn sicrhau bod y sain orau bosib ar gael mewn gwahanol leoliadau ar gyfer perfformiadau. Maent yn paratoi, gweithredu a chynnal a chadw offer technegol sy’n gallu chwyddo, gwella, cymysgu neu gopïo sain. Maent yn gweithio mewn stiwdios recordio, ar ffilmiau, ar raglenni radio a theledu (ar set neu mewn lleoliad penodol) ac ar berfformiadau byw – gan gynnwys perfformiadau theatr, cerddoriaeth a dawns.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Mae gan dechnegwyr sain rôl gymhleth ac arbenigol. Mae eu tasgau’n cynnwys: 

 • gosod, profi a gweithredu offer yn ôl acwsteg lleoliad  
 • dewis, gosod ac addasu meicroffonau
 • monitro signalau sain, i sicrhau bod ansawdd y sain yn cael ei gynnal  
 • cynnal a chadw ac atgyweirio offer sain.   

Sut mae cael swydd yn y maes sain?

Mae sgiliau TG cadarn a gallu mewn gwyddoniaeth, yn enwedig ffiseg, yn fan cychwyn da. Bydd o ddefnydd ichi os gallwch ddysgu sut mae offer sain, megis systemau PA a desgiau cymysgu, yn gweithio. Chwiliwch am gyfleoedd i ddefnyddio’r rhain, efallai yn yr ysgol/coleg neu mewn theatrau neu leoliadau cerdd lleol. Mae hwn yn faes lle gall profiad fod cyn bwysiced â chymwysterau. Weithiau, mae’n bosib cael profiad gwaith mewn stiwdio recordio neu gyda’r radio cymunedol neu radio ysbyty. 

Nid oes llwybr gyrfa penodol ar gyfer gwaith sain, gan fod swyddi ar gael mewn ystod o wahanol ddiwydiannau a lleoliadau.

Nid oes llwybr gyrfa penodol ar gyfer gwaith sain, gan fod swyddi ar gael mewn ystod o wahanol ddiwydiannau a lleoliadau. Yn y coleg, gall cyrsiau peirianneg electronig, celfyddydau cynhyrchu neu gynhyrchu cyfryngau creadigol fod o ddefnydd.

Efallai y bydd prentisiaethau canolradd ac uwch ar gael mewn theatr dechnegol: goleuo, sain a llwyfan (gan ddewis y llwybr sain); neu recordio, peirianneg a chyfleusterau stiwdio sain. 
 
Er nad oes angen gradd i fod yn dechnegydd sain, mae’r math hwn o waith yn boblogaidd ac mae gan lawer o’r rhai sy’n cychwyn yn y maes raddau mewn meysydd megis:

 • technoleg sain
 • technoleg sain fyw
 • cynhyrchu sain
 • peirianneg sain
 • technoleg sain a cherddoriaeth  
 • cynllunio sain
 • theatr dechnegol. 

Gallwch chwilio am gyrsiau gradd ar wefan UCAS ac edrych ar wefan Joint Audio Media Education Support (JAMES), sef grŵp o sefydliadau yn y diwydiant sy’n achredu cyrsiau theatr dechnegol a chynhyrchu cerddoriaeth.  
 
Efallai y bydd angen ichi ddechrau fel cynorthwyydd sain neu hyfforddai – sydd weithiau’n cael ei alw’n ‘rhedwr’, mewn stiwdio recordio neu ar waith cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau. Mae’n bosib na fydd y tâl yn dda iawn am y gwaith hwn a bydd gofyn torchi llewys a helpu gyda beth bynnag sydd ei angen. Fodd bynnag, mae’n brofiad gwerthfawr a bydd digonedd o gyfleoedd i ddysgu oddi wrth eraill.

Beth am y cyflog?

Gall technegwyr sain ddechrau ar £18-20,000 gan godi i £23-35,000+ ar gyfer rhai profiadol a rhai mewn swyddi uwch. Bydd y cyfraddau ar gyfer gweithwyr llawrydd yn amrywio’n sylweddol yn ôl y rôl a'r lleoliad. 


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities