Valentino Cellupica Dylunydd Graffeg a Darlunydd

 28 June 2018

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Ble mae eich cartref?

Casnewydd, De Cymru.

Beth yw eich gwaith?

Rwy’n uwch ddylunydd yn Melin, cymdeithas dai yn Ne Cymru. Rwy’n gyfrifol am y brand a chynhyrchu’r gwaith dylunio yno. Felly rwy’n gweithio ar bopeth o wefannau, adroddiadau blynyddol, darluniadau, posteri, brandio, ffurflenni i arwyddion – bron iawn i bopeth.

Mae’n golygu llawer o ddarlunio, rhywbeth rwy’n mwynhau ei wneud, sy’n dda. Rwyf hefyd yn gwneud gwaith dylunio llawrydd i gwmnïau eraill, brandio fel arfer. Yn ogystal â darlunio llawrydd, gan gynnwys llyfr i blant.

Pa swyddi eraill ydych chi wedi’u gwneud yn y sector?

Rwyf wedi gweithio mewn swyddi dylunio graffeg erioed mewn amrywiol ddiwydiannau. Rwyf wedi dylunio papurau newydd, cylchgronau a hysbysebion; yna dylunio’n fewnol mewn gwesty pedwar seren, ei dai bwyta a’i gyrchfannau golff a sba; siop adrannol; a rhai asiantaethau dylunio; yn ogystal â chyflawni gwaith llawrydd ar hyd y ffordd, a ganiataodd i mi ddewis y math o brosiectau rwy’n mwynhau eu gwneud. 

Rwyf wedi mwynhau darlunio erioed ac rwyf wedi llwyddo i gynnwys fy narluniadau mewn sawl prosiect. 

Pa gymwysterau sydd gennych chi?

Mae gennyf BA (Anrhydedd) mewn Graffeg. 

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Rwy’n mwynhau datrys problemau, a gwneud y neges mor syml ag sy’n bosibl fel bod pobl yn ei deall.

Rwy’n mwynhau datrys problemau, a gwneud y neges mor syml ag sy’n bosibl fel bod pobl yn ei deall. Mae hyn yn golygu meddwl am bwy sy’n mynd i edrych ar beth bynnag rwy’n ei ddylunio. Weithiau mae hynny’n golygu darlunio rhywbeth sy’n mynd i helpu i egluro’r neges neu leoli’r testun fel ei fod wedi’i osod allan yn glir ac yn hawdd i’w ddarllen.

A’r peth gwaethaf am eich swydd?

Wrth ddylunio, pan mae pobl yn dod ataf gyda datrysiad yn hytrach na phroblem. Os nad ydy pobl wedi meddwl yn glir am rywbeth, fel y logo, rhywbeth penodol, mae’n anodd wedyn i mi fod yn frwdfrydig am y swydd. Byddai’n well gennyf pe baent yn gwybod beth y maent eisiau ei gyflawni a’r ffordd orau o wneud hynny.

Yn yr un modd wrth ddarlunio, pan mae pobl yn dod ataf yn chwilio am arddull arbennig ond nid ydynt wedi edrych ar y math o bethau rwy’n eu gwneud. Yn hytrach na roi cynnig ar rywbeth nad wyf yn dda am ei wneud, byddaf yn dangos rhai syniadau iddynt o sut gallaf fodloni eu brîff. 

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i berson ifanc syn gobeithio gweithio yn eich sector?

Mae bob amser yn dda cael diddordebau eraill, pethau sy’n eich galluogi i weld eich dyluniadau a’ch darluniadau mewn golwg newydd. Mae’n eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o wneud pethau a chwblhau gwaith mwy diddorol.

Y peth gorau i’w wneud yn fy marn i, pa un a ydych yn dylunio neu’n darlunio, ydy arddangos eich gwaith. Os nad ydych yn ei arddangos ni fydd neb yn dod i wybod amdano! 


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities