Jane Ide has been appointed to the position of Creative & Cultural Skills CEO, from the 16th November 2020

Jane is based in Derbyshire and joins us from NAVCA, the national membership body for voluntary and community sector support and development organisations. She is an established CEO with experience of working collaboratively in complex environments and an extensive background in communications, stakeholder engagement at ministerial, national and regional levels and reputational management.

Jane was selected following a thorough, national search process which resulted in a field of exceptional candidates. The interest in this role is a testament to the reputation and work of Creative & Cultural Skills.

Donald Hyslop, Chair of Trustees, said:
“I’m delighted that Jane will be joining us to lead the team at Creative & Cultural Skills. In the next few years, more than ever, creative skills will be key to building our workforce, economy, and a forward-looking society. With Jane’s experience and passion CCSkills will ensure we help develop, and give voice to, a new diverse generation of makers and thinkers.”

Jane said:
“I am absolutely delighted to be joining Creative & Cultural Skills at a pivotal time for the charity and for the people and organisations it supports. The opportunity to play a direct role in improving the life chances of the next generation of talent through access to fantastic careers in the creative and cultural industries, to improve the diversity within those industries, and to support a crucial but often undervalued sector gain the skills it needs to thrive would be highly attractive at the best of times.

To have the chance to do so at such a difficult and challenging time for future workers and for the sector is a privilege, and I look forward very much to working with the Board and the staff team to drive forward our organisation’s ambitions and make the impact that is so urgently needed.”

We look forward to continuing our work to create a fair and skilled cultural sector.

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn Cyhoeddi Jane Ide fel Prif Weithredwr


Newydd 
Mae Jane Ide wedi cael ei phenodi’n Brif Weithredwr Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, o 16 Tachwedd 2020

Mae Jane wedi’i lleoli yn Sir Ddinbych ac yn ymuno â ni o NAVCA, y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer cymorth i’r sector gwirfoddol a chymunedol a sefydliadau datblygu. Mae’n Brif Weithredwr sefydledig gyda phrofiad o gydweithio mewn amgylcheddau cymhleth ac mae ganddi gefndir helaeth ym meysydd cyfathrebu, ymgysylltu â rhanddeiliaid ar lefel weinidogol, genedlaethol a rhanbarthol a rheoli enw da.

Dewiswyd Jane yn dilyn proses chwilio genedlaethol, drylwyr a arweiniodd at garfan o ymgeiswyr eithriadol. Mae’r diddordeb yn y rôl hon yn dyst i enw da a gwaith Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Dywedodd Donald Hyslop, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr:

“Rwy’n falch dros ben y bydd Jane yn ymuno â ni i arwain y tîm yn Sgiliau Creadigol a Diwylliannol. Dros y blynyddoedd nesaf, yn fwy nag erioed, bydd sgiliau creadigol yn allweddol i adeiladu ein gweithlu, economi a chymdeithas flaengar. Gyda phrofiad ac angerdd Jane, bydd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn sicrhau ein bod yn datblygu, a rhoi llais i, genhedlaeth amrywiol newydd o grewyr a meddylwyr.”

Dywedodd Jane:

“Rwyf wedi gwirioni i fod yn ymuno â Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ar adeg hynod bwysig i’r elusen a’r bobl a sefydliadau y mae’n eu cefnogi. Byddai’r cyfle i chwarae rhan uniongyrchol yn gwella cyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf o ddoniau drwy fynediad at yrfaoedd gwych yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol, gwella’r amrywiaeth o fewn y diwydiannau hynny, a chefnogi sector allweddol ond nad yw’n cael ei werthfawrogi’n aml i ennill y sgiliau sydd ei angen arno i ffynnu, yn hynod atyniadol ar y gorau.

“Mae cael y cyfle i wneud hynny ar adeg mor anodd a heriol i weithwyr y dyfodol a’r sector yn fraint, ac edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda’r Bwrdd a’r tîm staff i hybu uchelgeisiau ein sefydliad a chael yr effaith y mae taer angen amdani.”

Edrychwn ymlaen at barhau â’n gwaith i greu sector diwylliannol teg a medrus.