Rydym yn gweithio ar draws pedair cenedl y DU i greu sector diwylliannol teg a medrus drwy fireinio sgiliau ac arfer orau mewn addysg a chyflogaeth

Ein cefndir

Ein gwaith

Rydym yn gweithio i greu cyfleoedd teg a chynhwysfawr o fewn y sector creadigol a diwylliannol.

Sut ydym yn gwneud hyn?

Drwy godi ymwybyddiaeth a siapio sgiliau, addysg, ac arferion gorau mewn cyflogaeth. Rydym yn ysgogi gweithredoedd ac yn agor cyfleoedd dysgu sy'n hybu newid ac yn helpu i greu sector medrus a chynhwysol. Rydym yn ysgogi datblygiad llwybrau at yrfaoedd cynaliadwy yn niwydiannau creadigol y DU sy'n arwain y byd – yn enwedig ar gyfer pobl ifanc a’r unigolion hynny sydd bellaf o'r gweithle.

Mae ein tîm o arbenigwyr ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig yn rhannu'r genhadaeth ganlynol:

 • Gwella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o'r opsiynau gyrfaol ar draws y sector diwylliannol.
 • Gweithio i gael gwared ar rwystrau at fynediad a datblygiad ar gyfer pobl ifanc o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a chymunedau difreintiedig.
 • Hysbysu a helpu'r sector i ymateb i newidiadau yn y system addysg dechnegol.
 • Gweithio gyda chyflogwyr i sylweddoli buddion gweithlu cynhwysol – bwydo talent amrywiol i’r gweithlu a helpu’r sector i ffynnu.
 • Eirioli ac ymgyrchu dros newidiadau polisi a systemig a fydd yn gwella cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc o fewn y sector.

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Drwy raglenni hyfforddiant, cynnig offer ac adnoddau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, digwyddiadau ar-lein a byw, cefnogaeth un i un, diweddariadau'r sector ac ymchwil, rydym yn ysgogi camau gweithredu ac yn galluogi cyfleoedd dysgu sy'n hybu newid ac yn helpu i feithrin sector medrus a chynhwysol.

Gan weithio gyda chyflogwyr diwylliannol, darparwyr addysg a gweithwyr gyrfaol proffesiynol rydym yn helpu i gefnogi datblygiad gweithlu'r DU drwy gynnig cyngor ac arweiniad. Mae hyn yn cynnwys ein hadnoddau gwybodaeth a'n canllawiau ysgrifenedig sy'n mynd i'r afael â phynciau megis Prentisiaethau (gan gynnwys deunyddiau cwricwlwm ar gyfer Darparwyr Hyfforddiant Prentisiaeth), Interniaethau, Arfer Orau wrth Recriwtio, Rhaglenni Mewnwelediad Gyrfa, Amrywiaeth a Chynhwysiad a sut i gyflwyno Polisi Datblygu Gweithlu.

Mae ein staff yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cynnig cymorth sector rhanbarthol. Mae digwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol a chenedlaethol yn uno pobl i archwilio arfer orau, trafod pynciau perthnasol a'r themâu sy'n effeithio ar y sector, dathlu llwyddiannau'r sector a chreu cyfleoedd i gysylltu.

Yn ogystal â'n digwyddiadau datblygu gweithlu, rydym yn cynnig dyddiau blasu diwydiant i fyfyrwyr, a sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus i diwtoriaid coleg.

Company information

Creative and Cultural Industries Limited is a company limited by guarantee and registered in England and Wales.

 • Registered offices: Third Floor, Priory Place, New London Road, Chelmsford, Essex, CM2 0PP
 • Company no. 05122855
 • VAT no. GB987725455
 • Creative and Cultural Industries Ltd is registered in England as Charity no. 1105974
 • Creative and Cultural Industries Ltd is registered in Scotland as Charity no. SC042165
 • Creative and Cultural Industries Ltd is registered with the Information Commissioners Office, registration no. Z9353021

Welsh Language Scheme

The following document shows Creative & Cultural Skills’ commitment to working in Welsh in Wales. Please direct any comments or queries to info@ccskills.org.uk

Mae’r ddogfen a ganlyn yn dangos ymroddiad Sgiliau Creadigol a Diwylliannol i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru. Gallwch gyfeirio unrhyw sylwadau neu ymholiadau i info@ccskills.org.uk