Ottie Foster-Alexander at his placement site, Plas Mawr. Photo: GKP Film & Photo

Ottie Foster-Alexander is one our current Cultural Ambition trainees, a long-term training programme providing young people in Wales with skills and work experience across the cultural heritage sector.

Now in its fourth year, the project works with a network of leading heritage partners including museums, castles, archives, libraries and cultural heritage sites, to provide young people who are no longer in the education system or working, with in-depth skills development and work experience.

Ottie applied for the programme as he felt it would be a good opportunity to do something that he loves and to get an understanding of what happens in the cultural sector. When he started, he was particularly looking forward to interacting with artifacts and conservation as it's something he's been interested in for a long time.

Ottie's first placement has been at Plas Mawr in his hometown of Conwy, where he's been working with the Lead Custodian, Sheena Williams. In this short film, we meet both Ottie and Sheena and find out more about the programme, why Plas Mawr decided to get involved with the programme and how Ottie's been finding the training:

Mae Ottie Foster-Alexander yn un o hyfforddeion presennol y rhaglen Uchelgais Diwylliannol, sef rhaglen hyfforddi hirdymor sy’n rhoi sgiliau a phrofiad gwaith i bobl ifanc yng Nghymru trwy’r sector treftadaeth ddiwylliannol.

Mae’r prosiect bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, ac mae’n gweithio gyda rhwydwaith o bartneriaid treftadaeth blaenllaw, yn cynnwys amgueddfeydd, cestyll, archifau, llyfrgelloedd a safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, er mwyn cynnig profiad gwaith a sgiliau trwyadl i bobl ifanc nad ydynt yn y system addysg nac mewn gwaith.

Ymgeisiodd Ottie am y rhaglen gan ei fod o’r farn y byddai’n gyfle da iddo wneud rhywbeth sydd wrth ei fodd a deall beth sy’n digwydd yn y sector diwylliannol. Pan ddechreuodd, roedd yn edrych ymlaen yn arbennig at gael delio ag arteffactau a chadwraeth, oherwydd dyma bethau y mae wedi ymddiddori ynddynt ers amser maith.

Roedd lleoliad cyntaf Ottie ym Mhlas Mawr yng Nghonwy, ei dref enedigol, ac mae wedi bod yn gweithio gyda Sheena Williams, y Ceidwad Arweiniol. Yn y ffilm fer hon cawn gyfarfod ag Ottie a Sheena, ynghyd â dysgu mwy am y rhaglen, darganfod pam y penderfynodd Plas Mawr gymryd rhan yn y rhaglen a chlywed beth yw barn Ottie ynglŷn â’r hyfforddiant.

Cafodd y ffilm hon ei ffilmio a’i golygu gan GKP Film & Photo

Llun: Ottie Foster-Alexander yn safle ei leoliad gwaith, Plas Mawr: Llun: GKP Film & Photo