Creative & Cultural Skills launches a programme of activity across Wales to ensure more diverse talent can aspire to careers in the creative industries.

We are excited that the industry will be putting itself at the heart of helping to inspire and inform young people in Wales about the breadth of roles across the creative industries. Digital Discover! Creative Careers Week will work to support a diverse range of young people to learn about real jobs from those that do them, shining a light on the wide range of skills the sector needs and inspiring the next generation to consider creative careers available to them.

An initiative within the Creative Careers Programme Cymru (CCP Cymru), Digital Discover! Creative Careers Week will provide an online industry led careers programme that is available to schools, careers advisers, young people and new entrants to the sector, which will be accessible during the week itself and thereafter, when it is made available on the discovercreative.careers website and Discover! Creative Careers YouTube channel.

Throughout the week, young people will get to hear from a range of industry specialists about their careers journey.

Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Lord Elis-Thomas, said:
“Skills has been identified as a priority for Creative Wales. As a fast-paced growing industry in Wales, it is important that we are able to meet the increased demand for a skilled workforce across the breadth of the Creative Industries sector – and we are delighted to support Creative & Cultural Skills on a programme working with young people to raise awareness and interest in the variety of creative career opportunities available in the sector.”

Ffilm Cymru’s Chief Executive Pauline Burt, comments:
“Ffilm Cymru are delighted to collaborate in this important programme that aims to both improve the capacity and the diversity of the sector. This is about raising awareness of the wide range of jobs in the sector; the transferable skills that are relevant and the routes into and through the sector.”

The CCP Cymru programme is in its pilot year, and has already delivered training sessions to 225 careers advisers from across Wales, supporting their knowledge of the varied roles which make up the sector, and the transferability of skills and roles from one area to another.

The final event of the 2020 programme is to deliver an online conference on 9th December. Careers advisers will engage with industry professionals in interactive sessions where demonstrations of sector-specific skills will be given. This aims to improve awareness and understanding of the breadth of opportunities across the creative industries among careers advisers, thereby improving the advice and guidance given to young people.

Karen Newman, Finance Director and Interim CEO, Creative & Cultural Skills, said:
“We recognise that guidance about the range of occupations in our sector is limited and the availability of opportunities is often misunderstood by young people and those that work with them. We want to help change this so a broader range of talent can enter the creative industries workforce in Wales, helping it flourish for years to come.”

ScreenSkills’ Chief Executive Seetha Kumar, said:
“As the industry-led skills body for UK screen, we are really pleased to be working with our colleagues in Wales to help inform and inspire the next generation of talent about the opportunities in film and television, visual effects, animation and games. It is important to open up the sector to a greater diversity of talent and this programme will contribute to achieving that aim.”

CCP Cymru follows the success of the Creative Careers Programme in England, which launched in 2019 and delivered over 1000 hands-on experiences and introduce over 90,000 young people to the range of job roles the cultural sector. This programme will continue with its own Digital Discover! Week in early 2021, in partnership with ScreenSkills and the Creative Industries Federation.

Funded by Welsh Government as part of Creative Wales, the Creative Careers Programme Cymru / Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru (CCP Cymru) is led by Creative & Cultural Skills in partnership with Arts Council of Wales, Ffilm Cymru, ScreenSkills and Trac Cymru.

Digital Discover! Creative Careers Week – 15.10.20

Wythnos Ddigidol Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol (23-27 Tachwedd 2020)

Y diwydiant diwylliannol yng Nghymru yn addysgu’r genhedlaeth nesaf am yrfaoedd creadigol

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn lansio rhaglen weithgareddau ledled Cymru i sicrhau y gall doniau mwy amrywiol ymgeisio am yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.

Rydym wedi cyffroi bod y diwydiant yn gosod ei hun wrth galon ymdrechion i ddylanwadu a hysbysu pobl ifanc yng Nghymru am ehangder y swyddi ar draws y diwydiannau creadigol. Bydd Wythnos Ddigidol Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol yn gweithio i gefnogi amrywiaeth eang o bobl ifanc i ddysgu am swyddi go iawn gan y rheiny sy’n eu gwneud, taflu goleuni ar yr ystod eang o sgiliau sydd eu hangen ar y sector ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ystyried y gyrfaoedd creadigol sydd ar gael iddynt hwy.

Yn fenter gyda Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru (CCP Cymru), bydd Wythnos Ddigidol Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol yn darparu rhaglen yrfaoedd ar-lein yn seiliedig ar y diwydiant sydd ar gael i ysgolion, ymgynghorwyr gyrfaoedd, pobl ifanc a phobl sy’n newydd i’r sector, y gellir ei defnyddio yn ystod yr wythnos ei hun ac ar ôl hynny, pan fydd ar gael ar wefan discovercreative.careers a Sianel YouTube Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol.

Drwy gydol yr wythnos, caiff pobl ifanc glywed gan amrywiaeth o arbenigwyr y diwydiant ynglŷn â’u teithiau gyrfaol.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth“Mae sgiliau wedi eu cydnabod fel blaenoriaeth ar gyfer Cymru Greadigol. Fel diwydiant sy’n tyfu’n gyflym yng Nghymru, mae’n bwysig ein bod yn gallu ateb y galw cynyddol am weithlu medrus ar draws ehangder y sector Diwydiannau Creadigol – ac rydym yn falch iawn o gefnogi Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ar raglen sy’n gweithio gyda phobl ifanc i godi ymwybyddiaeth a diddordeb yn yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaoedd creadigol sydd ar gael yn y sector.”

Dywedodd Pauline Burt, Prif Weithredwr Ffilm Cymru“Mae Ffilm Cymru yn falch iawn o fod yn cydweithio â’r rhaglen bwysig hon sy’n anelu at wella gallu ac amrywiaeth y sector. Mae hyn yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth o’r ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y sector; y sgiliau trosglwyddadwy sy’n berthnasol a’r llwybrau tuag at y sector a’r llwybrau datblygu drwy’r sector.”

Mae’r rhaglen CCP Cymru ar flwyddyn beilot, ac eisoes wedi darparu sesiynau hyfforddi i 225 o ymgynghorwyr gyrfaoedd ledled Cymru, gan gefnogi eu dealltwriaeth o’r swyddi amrywiol yn y sector, a throsglwyddedd sgiliau a swyddi o un maes i’r llall.

Digwyddiad terfynol y rhaglen 2020 yw darparu cynhadledd ar-lein ar 9 Rhagfyr. Bydd ymgynghorwyr gyrfaoedd yn ymgysylltu ag arbenigwyr y diwydiant mewn sesiynau rhyngweithiol lle arddangosir sgiliau sy’n benodol i’r sector. Nod hyn yw gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymgynghorwyr gyrfaoedd ynglŷn â’r ehangder cyfleoedd yn y diwydiannau creadigol, a gwella’r cyngor ac arweiniad a roddir i bobl ifanc.

Dywedodd Karen Newman, Cyfarwyddwr Ariannol a Phrif Weithredwr Dros Dro, Sgiliau Creadigol a Diwylliannol“Rydym yn cydnabod bod canllawiau ynghylch yr ystod o alwedigaethau yn ein sector yn brin, ac mae argaeledd cyfleoedd yn aml wedi ei gamddeall gan bobl ifanc a’r rheiny sy’n gweithio gyda nhw. Rydym eisiau helpu i newid hyn fel bod ystod ehangach o ddoniau yn gallu cael mynediad at weithlu’r diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan ei helpu i ffynnu am flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Seetha Kumar, Prif Weithredwr ScreenSkills“Fel corff sgiliau diwydiannau sgrin y DU, rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’n cydweithwyr yng Nghymru yn helpu i lywio ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddoniau ynghylch y cyfleoedd mewn ffilm a theledu, effeithiau gweledol, animeiddio a gemau. Mae’n bwysig agor y sector i amrywiaeth ehangach o ddoniau a bydd y rhaglen hon yn cyfrannu at gyflawni’r nod hwnnw.”

Mae CCP Cymru yn dilyn llwyddiant y Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol yn Lloegr, a gafodd ei lansio yn 2019 ac a ddarparodd dros 1000 o brofiadau ymarferol a chyflwyno dros 90,000 o bobl ifanc i’r amrywiaeth o swyddi yn y sector diwylliannol. Bydd y rhaglen hon yn parhau â’i Hwythnos Ddigidol Darganfod! ei hun yn gynnar yn 2021, mewn partneriaeth â ScreenSkills a Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol.

Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Cymru Greadigol, mae Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru (CCP Cymru) yn cael ei harwain gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru, ScreenSkills a Trac Cymru.

Wythnos Ddigidol Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol – 15.10.20