New awards event celebrating learning in the cultural sector launched in Wales

 16 October 2019

The Wales Creative & Cultural Skills Awards will celebrate the exceptional work being carried out to develop learning and skills in the creative and cultural sector, ensuring the next generation have the skills they need so that the sector continues to thrive.

Nominate Now

The creative industries are a priority sector in Wales and are experiencing a time of growth. Across the UK the creative industries now contribute over £100 billion to the economy, and employers are increasingly recognising the value of creative skills in their workforce.

Now for the first time, Creative & Cultural Skills is launching an awards event specifically to celebrate skills development and learning in the creative and cultural sector across Wales.

Sarah Hughes, Head of Skills Academy Wales said, “I am delighted that we are able to launch this new event. The Awards will formally recognise excellence in creative skills, training and mentoring and will truly celebrate the achievements of young people, their tutors and mentors in keeping the skills of the sector strong and resilient.”

Applications for the five categories are now open, and the nominations should be submitted using the online nomination form. Self-nominations are accepted.

Supported by Welsh Government, the Awards will celebrate excellence in the following categories:

In an education setting:

  • Wales Creative Student of the Year
  • Wales Creative Tutor of the Year

In a workplace setting:

  • Wales Creative Learner of the Year
  • Wales Creative Mentor of the Year

To celebrate collaboration for the skills development of young people:

  • Wales Creative Collaboration of the Year

Further information and guidance on how to complete the application form is available on the Creative & Cultural Skills website.

The deadline for nominations is 5pm on Friday 29 November.

Winners will be announced at an event in Cardiff and Vale College on Wednesday 29 January 2020.

If you are unable to complete this form online or require it in a different format please contact us at sarah.hughes@ccskills.org.uk

Digwyddiad gwobrwyo newydd i ddathlu dysgu yn y sector diwylliannol yn lansio yng Nghymru.

Bydd Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru yn dathlu'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud i ddatblygu dysgu a sgiliau yn y sector creadigol a diwylliannol, gan sicrhau bod gan y genhedlaeth nesaf y sgiliau sydd eu hangen arnynt fel bod y sector yn parhau i ffynnu.

Mae'r diwydiannau creadigol yn sector â blaenoriaeth yng Nghymru, ac yn mynd trwy gyfnod o dwf. Ar draws y DU, mae'r diwydiannau creadigol nawr yn cyfrannu dros £100 biliwn i'r economi, ac mae cyflogwyr yn cydnabod fwyfwy gwerth sgiliau creadigol yn eu gweithlu.

Nawr, am y tro cyntaf, mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn lansio digwyddiad gwobrwyo yn benodol ar gyfer dathlu datblygu sgiliau a dysgu yn y sector creadigol a diwylliannol yng Nghymru.

Dywedodd Sarah Hughes, Pennaeth Academi Sgiliau Cymru, "Rwyf wrth fy modd ein bod yn medru lansio'r digwyddiad newydd hwn. Bydd y Gwobrau'n cydnabod yn ffurfiol rhagoriaeth mewn sgiliau creadigol, hyfforddi a mentora, a bydd yn gyfle inni ddathlu llwyddiannau pobl ifanc a'u tiwtoriaid a mentoriaid wrth iddynt gadw sgiliau'r sector yn gryf ac yn gadarn.

Mae broses ymgeisio ar gyfer y pum categori nawr ar agor, a dylech gyflwyno eich enwebiadau gan ddefnyddio'r ffurflen enwebu ar-lein. Derbynnir hunan-enwebiadau hefyd.

Bydd y Gwobrau, sy'n cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn dathlu rhagoriaeth yn y categorïau canlynol:

Mewn lleoliad addysg:

  • Myfyriwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
  • Tiwtor Creadigol y Flwyddyn Cymru

Mewn gweithle:

  • Dysgwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
  • Mentor Creadigol y Flwyddyn Cymru

I ddathlu cydweithio i ddatblygu sgiliau pobl ifanc:

  • Cydweithio Creadigol y Flwyddyn Cymru

Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ynghylch sut i gwblhau ffurflen gais ar gael ar wefan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5pm ar ddydd Gwener 29 Tachwedd.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn digwyddiad yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ar ddydd Mercher 29 Ionawr 2020.

Os nad ydych yn medru cwblhau'r ffurflen ar-lein, neu os ydych angen y ffurflen ar ffurf wahanol, cysylltwch â ni: sarah.hughes@ccskills.org.uk


{stash:section_entrypath}news{/stash:section_entrypath} {stash:section_channel}whats-new{/stash:section_channel}