Winners announced for Welsh National Opera Design Challenge 2018-19

 23 October 2019

On 17th October a judging panel made up of Welsh National Opera and Cardiff Theatrical Services professionals chose Chelsea Maton as the winner of the Design Challenge 2018-19.

The Design Challenge is a competition for colleges in the National Skills Academy which offers students from all creative disciplines the opportunity to design a concept for a set for one of Welsh National Opera’s touring productions.

Developed jointly by Creative & Cultural Skills and the Welsh National Opera, the live brief is designed to help young people to develop vital creative skills as makers and doers, and build confidence, self-belief, teamwork, resilience and communication skills.

The shortlist for the 2018 – 19 competition comprised of three learners from Cardiff and Vale College and the University of South Wales:

  • Caitlin Robinson – University of South Wales
  • Jayda-Leigh Barham – University of South Wales
  • Chelsea Maton – Cardiff and Vale College

Shortlisted candidates were invited to create their design in one of WNO’s model set boxes. On 17th October the judges reviewed the set boxes and judged the entries on the basis of the concept, the creativity involved and their presentation on the day.

Chelsea Maton, who has completed a Level 3 BTEC Product Design with Cardiff and Vale College was chosen as this year’s winner.

Jan Michaelis, Technical Director for Welsh National Opera said, “It has been a pleasure to see the creative designs submitted through this challenge, and the judges were hugely impressed by the professionalism of all three of the finalists.”

Chelsea said, “I have never participated in any challenge like this before, so it was a new experience for me and I absolutely loved it. I never expected to get to the shortlisting phase let alone win. I am ecstatic and over the moon.

I would like to thank Welsh National Opera for giving me this experience and a special thanks to my tutor, John Johansson for giving me support throughout."

John Johansson, tutor in Product Design at the college said “‘The WNO Design Challenge provides our learners with a fantastic opportunity to experience the field of designing for the stage. Leaners get to participate in the conceptual generation side of things solving spatial design problems before taking them to a three-dimensional platform via their set boxes. All of which were reinforced and brought to life by our visits to Cardiff Theatrical Services allowing students to see actual sets under construction and appreciate the scale of these project.”

Sarah Hughes, Head of Skills Academy Wales in Creative & Cultural Skills said, “This challenge is about to start its fourth year and provides a key opportunity to see the passion and designs from the next generation of the creative workforce.  I am already looking forward to seeing the entries from next year’s challenge.”

Cyhoeddi Enillydd Her Ddylunio Opera Cenedlaethol Cymru 2018-19

Ar 17 Hydref dewisodd panel beirniadu a oedd yn cynnwys gweithwyr proffesiynol Opera Cenedlaethol Cymru a Gwasanaethau Theatrig Caerdydd, Chelsea Maton fel enillydd Her Ddylunio 2018-19.

Mae'r Her Ddylunio yn gystadleuaeth i'r colegau sy'n rhan o'r Academi Sgiliau Genedlaethol ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o bob disgyblaeth greadigol ddylunio cysyniad ar gyfer set a fydd yn rhan o un o gynyrchiadau teithiol Opera Cenedlaethol Cymru.

Wedi'i ddatblygu ar y cyd gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ac Opera Cenedlaethol Cymru, mae'r brîff byw wedi'i gynllunio i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau creadigol hanfodol fel gwneuthurwyr a gweithredwyr, a magu hyder, hunangred, gwaith tîm, gwytnwch a sgiliau cyfathrebu.

Roedd rhestr fer cystadleuaeth 2018-19 yn cynnwys tri dysgwr o Goleg Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol De Cymru:

  • Caitlin Robinson – Prifysgol De Cymru
  • Jayda-Leigh Barham – Prifysgol De Cymru
  • Chelsea Maton – Coleg Caerdydd a'r Fro

Gwahoddwyd yr ymgeiswyr a gyrhaeddodd y rhestr fer i greu eu dyluniad eu hunain yn un o flychau model o set WNO. Ar 17 Hydref bu'r beirniaid yn beirniadu'r blychau ar sail y cysyniad, y creadigrwydd dan sylw a’u cyflwyniad ar y diwrnod.

Dewiswyd Chelsea Maton, sydd wedi cwblhau cwrs Dylunio Cynnyrch BTEC Lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro fel enillydd eleni.

Dywedodd Jan Michaelis, Cyfarwyddwr Technegol Opera Cenedlaethol Cymru, “Mae wedi bod yn bleser gweld y dyluniadau creadigol a gyflwynwyd drwy’r her hon, a gwnaeth proffesiynoldeb y tri a gyrhaeddodd y rownd derfynol argraff fawr ar y beirniaid.”

Dywedodd Chelsea, “Nid wyf erioed wedi cymryd rhan mewn her fel hon o’r blaen, felly roedd yn brofiad newydd i mi ac roeddwn i wrth fy modd. Nid oeddwn yn disgwyl cyrraedd y rhestr fer heb sôn am ennill. Rwyf wedi gwirioni'n lân.

Hoffwn ddiolch i Opera Cenedlaethol Cymru am roi'r profiad hwn i mi a diolch yn arbennig i'm tiwtor, John Johansson am fy nghefnogi ar hyd y daith."

Dywedodd John Johansson, tiwtor mewn Dylunio Cynnyrch yn y coleg “Mae Her Dylunio WNO yn rhoi cyfle gwych i’n dysgwyr brofi’r maes dylunio ar gyfer y llwyfan. Mae'r dysgwyr yn cael cymryd rhan yn y gwaith o gynhyrchu cysyniad i ddatrys problemau dylunio gofodol cyn ei gyflwyno mewn platfform tri dimensiwn trwy eu blychau model o set. Cafodd y cyfan ei atgyfnerthu a'i ddod yn fyw gan ein hymweliadau â Gwasanaethau Theatrig Caerdydd a roddodd y cyfle i'r myfyrwyr weld setiau go iawn yn cael eu hadeiladu ac i werthfawrogi graddfa'r prosiect hwn."

Dywedodd Sarah Hughes, Pennaeth Academi Sgiliau Cymru mewn Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, “Mae'r her hon ar fin dechrau ei phedwaredd flwyddyn ac mae'n gyfle allweddol i weld angerdd a dyluniadau cenhedlaeth nesaf y gweithlu creadigol.  Rwy'n edrych ymlaen yn barod at weld y cynigion ar gyfer her flwyddyn nesaf."


{stash:section_entrypath}news{/stash:section_entrypath} {stash:section_channel}whats-new{/stash:section_channel}